Spitalul de Psihiatrie Balti
home mail network
minister

Orele de lucru

Administraţia
luni-vineri 8:00-17:00
sâmbăta zi liberă
duminica zi liberă
Telefoane de contact:
Anticamera (373 231) 2-43-21
Fax (373 231) 2-43-21
Sectia de internare
24/24
Telefon: (373 231) 2-43-24
E-Mail:
E-Mail imsp_sp@ms.md

 

Posturi vacante

Posturi vacante

ANUNŢ

cu privire la iniţierea concursului privind ocuparea funcţiilor vacante în cadrul IMSP Spitalul de Psihiatrie Bălţi

 

În conformitate  cu prevederele art. 56 din Codul muncii nr. 154-XV din 28 martie 2003, privind angajarea prin concurs a personalului medical din sistemul sănătății (în continuare – Regulament), Legii ocrotirii sănătății nr. 411 din 28.03.1995, cu modificările şi completările ulterioare,  (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2015, Nr. 297 - 300, art.2185), Hotărîrii Guvernului pentru aprobarea Regulamentului privind numirea în bază de concurs a conducătorilor instituțiilor medico-sanitare publice nr. 1079 din 2 octombrie 2007, Strategiei de dezvoltare a sistemului de sănătate în perioada 2008-2017, aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr. 1471 din 24 decembrie 2007, în scopul reglementării procedurii de recrutare, selectare și angajare a personalului medical în vederea asigurării transparenței şi accesului echitabil la posturile vacante. Programului de Activitate al Guvernului Republicii Moldova 2015-2018, Planului de activitate al Ministerului Sănătății pentru anul 2015 şi are drept scop asigurarea accesului egal al candidaţilor la posturile vacante din sistemul sănătății, ţinând cont de caracteristicile postului și competențele profesionale ale candidaților. Ordin nr.139-P §3 din 15.10.2015 MS RM.

 

IMSP Spitalul de Psihiatrie Bălţi anunţă iniţierea procedurii de ocupare prin concurs a funcţiilor vacante de:

  • Psihiatru (3 locuri vacante)

  • Medic anesteziolog-reanimatolog (0.5 unități)

  • Farmacist (1 locuri vacante)

  • Farmacist-laborant (1 locuri vacante)

  • Comunicator/purtător de cuvînt (1 locuri vacante, pentru detalii accesează Sarcinile de bază)

1) Pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta un dosar de concurs care va conţine următoarele documente şi pot depune personal/prin poştă/prin e-mail 
    a) cerere de înscriere la concurs; 
    b) copia buletinului de identitate; 
    c) copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări sau instruiri; 
    d) copie conformă cu originalul a carnetului de muncă sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitate; 
    e) cazierul judiciar sau declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
    f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare; 
    g) curriculum vitae; 
    h) copie a certificatului de căsătorie sau copii după documente care atestă schimbarea numelui în cazul în care candidatul şi-a schimbat numele;
    i) 2 referințe de la locurile anterioare de lucru.

 

2)   Copiile documentelor nominalizate urmează a fi prezentate împreună cu documentele originale pentru verificarea veridicităţii acestora.

 

3)   Persoanele care vor depune Dosarul de concurs incomplet, ori completat neconform cerinţelor indicate în anunţ, nu vor fi admise la concurs.

 

Termenul limită de depunere a documentelor pentru participarea la concurs este - 27.10.2018, inclusiv.

Dosarele pot fi depuse la IMSP Spitalul de Psihiatrie Bălţi, biroul şefei secţiei resurse umane, în termen de 20 zile de la data publicării, inclusiv, între orele 9001500, cu excepţia zilelor de sâmbătă si duminică.

 

Locul desfăşurării concursului.

-         Locul de desfăşurare a concursului este mun.Bălţi, str. Gagarin 114 blocul administrativ.

-         Persoana de contact - dna Natalia Ulmada

-         Tel.0-231-2-83-06.

-         E-mail – imsp_sp@ms.md